Management Council Of BJPS
Sr.No Name
1 Mr.J.K Jadhav Saheb (Dada)
2 Shri.Vishnu Devrao Gadekar
3 Shri.Eknath Khanderao Jadhav
4 Shri. Vikrant Jagnnath Jadhav
5 Shri.Ashok Baburao Jadhav
6 Sou.Sarswati Jagnnath Jadhav
7 Shri.Raosaheb Manaji Shelke
8 Shri. Dhannalal Trilokchand Chudiwal
9 Shri.Kisan Murlidhar Bhande
10 Shri.Laxman Gangadhar Jadhav
11 Shri.Popatrao Ramchandra Jadhav
Local Management Council Of JVM
Sr.No Name
1 Mr. J.K Jadhav Saheb (Dada)
2 Shri.Jadhav V.J.
3 Pro.Dr.Degaonkar G.T.
4 Shri. Jadhav A.B.
5 Shri. Bodkhe A.S.
6 Shri.Dr. Bawane V.S.
7 Shri. Bodkhe V.K.
8 Shri. Pawar J M
9 Shri. Gadhe A.N.
10 Shri. Nikam P.P.
11 Shri. Mohsin Shah